სინქრონული თარგმანი

  სინქრონული თარგმანი

  მისამართი: ნიკოლაძის ქუჩა 6
  ფაქსი: +995 32 298 72 54
  ტელეფონი: +995 32 218 22 44
  მობილური: +995 599 33 33 53
  ელ-ფოსტა: info@info-tbilisi.com
  ვებ-გვერდი: http://translate.info-tbilisi.com/

  სინქრონული თარგმანის შესახებ  სინქრონული თარგმანი 

  მთავარი განსხვავება თარგმანსა და სინქრონულ თარგმანს შორის არის ის, რომ ჩვეულებრივი თარგმანი ძირითადად კეთდება წერილობით, ხოლო სინქრონული თარგმანი არის ყველაფერი ზეპირი კომუნიკაციის შესახებ. 

  თარჯიმნები მუშაობენ წერილობით დოკუმენტებზე, როგორებიცაა მაგალითად წიგნები, ნარკვევები, საბუთები, ვებგვერდები, ინსტრუქციები, სუბტიტრები კინოსთვის ან ტელევიზიისთვის და სხვა წერილობითი ინფორმაცია. 

  სინქრონული თარჯიმნები კი ჩართულნი არიან პროექტებში, სადაც აუცილებელია პირდაპირი თარგმანი; მაგალითად კონფერენციები, ბიზნეს, სამედიცინო, იურიდიული ან სხვა სახის შეხვედრები. 

  ორივეს, თარჯიმანსა და სინქრონულ თარჯიმანს აქვს ღრმა ლინგვისტური და კულტურული ცოდნა სამუშაო ენების, მათ აგრეთვე აქვთ ნათელი და ლაკონური კომუნიკაციის უნარი. მნიშვნელოვანია ამ ორი პროფესიის განმასხვავებელი ნიშნების გაგება. 

  თარჯიმანი ჩვეულებრივ მუშაობს სახლის კომპიუტერიდან და როგორც წესი სპეციალიზირებულია ერთ რომელიმე სფეროში. კარგ თარჯიმანს აქვს შესანიშნავი წერის უნარი და ჩვეულებრივ ბუნებით იდეალისტია, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს დოკუმენტის სტილს, და ცდილობს მასში გამოყენებული ტერმინების ზუსტად თარგმნოს. 

  თარჯიმნისგან განსხვავებით სინქრონული თარჯიმანი არ უზრუნველყოფს სიტყვა სიტყვით თარგმანს, იგი თარგმნის ნათქვამს ერთი ენიდან მეორეზე დაუყოვნებლივ და მაქსიმალური სიზუსტით. სინქრონული თარჯიმანი მუშაობს რეალურ სიტუაციებში, და იმყოფება მოსაუბრეებთან პირდაპირ კონტაქტში. იგი მთლიანად დამოკიდებულია საკუთარ ლინგვისტურ გამოცდილებასა და ცოდნაზე. ერთ ენაზე ნათქვამი წინადადება შეიძლება სულ სხვა ფორმით გაჟღერდეს მეორე ენაზე. კარგ სინქრონულ თარჯიმანს გააჩნია ძალიან სწრაფი რეფლექსები, კარგი მეხსიერება და ხმა. იგი არ არის მხოლოდ თარჯიმანი მოსაუბრეებს შორის, იგი გამოდის მათი როგორც ლინგვისტური, ისე დიპლომატიური თანაშემწე. 

  ბიზნეს სინქრონული თარგმანი 

  ასეთი სახის თარგმანი არის საუკეთესო პატარა ჯგუფებისთვის, სადაც სინქრონული თარჯიმანი უსმენს მოსაუბრეებს და თარგმნის დროის მცირე ინტერვალებში. ბიზნეს სინქრონული თარჯიმანი გამოდის როგორც შუამავალი მოსაუბრესა და მსმენელს (მსმენელებს) შორის. მას ევალება თარგმნა ორივე ენიდან. 

  ბიზნეს სინქრონული თარგმანი ფართოდ გამოიყენება: 
  • კომერციული მოლაპარაკებებისთვის (შეხვედრები, ბიზნეს ლანჩი და ა.შ.)
  • ტურები
  • საერთაშორისო გამოფენები 

  ჩურჩულით თარგმანი 

  ეს არის ტექნიკა, რომლის დროსაც მთარგმნელი უჩურჩულებს მსმენელს საუბრის ძირითად ელემენტებს. ასეთი თარჯიმანი იმყოფება მსმენელთან ახლოს და ჩასჩურჩულებს მას ისე, რომ მოსაუბრე არ წყვეტს საუბარს. მთარგმნელი საუბრის ზუსტ შინაარსს გადასცემს მსმენელს. ასეთი თარგმანი ეფექტურია, როდესაც არის მხოლოდ ერთი მსმენელი.